Pressure and vacuum valve

การทำงานของวาล์ว

เมื่อมีแรงดันในถังเก็บสารเคมี หรือแก๊ส ลิ้นวาล์วที่อยู่ด้านบน ก็จะเปิดออก

ซึ่งการคำนวณน้ำหนักของลิ้นวาล์ว รวมถึงน้ำหนักของตะกั่วถ่วงที่หลังลิ้นวาล์ว

จะสามารถหาค่าของแรงดันที่ต้องการปล่อยออกได้

กรณีที่มีการปั๊ม หรือดูดสารไหลออกจากถังเก็บ หรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ สารไหลเกิดการหดตัว เกิดภาวะสูญญากาศ

Vacuum  ลิ้นวาล์วก็จะถูกดูดให้ยก ปล่อยให้อากาศภายนอกถังเข้ามาปรับสภาพ

สูญญากาศให้มีแรงดันปกติ 0 Barg.ได้

จากรูปจะเห็นการวางตะกั่วซ้อนหลายชั้น เพื่อตั้งค่าแรงดันที่ต้องการ

สังเกตุ   แรงน้ำหนักถ่วงของตะกั่วจะทำแรงดันสูงเกิน 2 psi ได้ยาก

ไม่เหมือนระบบสปริง ที่สามารถตั้งแรงดันสูงได้มากกว่า

ข้อดีของระบบตะกั่วถ่วงแรงดัน คือไม่มีการล้า ตัว หรืออ่อนตัว เหมือน

ระบบสปริง  และไม่ต้องปรับแต่งแรงดัน

ยกตัวอย่างการคำนวณด้านบน วาล์ว 6" ตั้งระบายแรงดันที่ 2psi ต้องใช้ตะกั่วถ่วงถึง 36 Kg.

ทดสอบการรั่วของลิ้นวาล์ว โดยให้แรงดันลม 2 psi  แล้วใช้ฟองสบู่ลูปลอย

ขบของลิ้นวาล์ว และบ่าวาล์ว หาฟองกากาศเพื่อชี้ต่ำแหน่งรั่วของลิ้นวาล์ว

PILOT OPERATE BREATHER VALVE
pilot operate breather valve

Pilot operated Breather Valve

เป็นวาล์ว Vacuum and Relief Valve อีกชนิดที่ไม่มีน้ำหนักถ่วงเช่น ตะกั่ว หรือแรง

กดจากสปริง   แต่ใช้แรงดันของสารไหลไปกดที่ห้องไดอะแฟรมที่มีพื้นที่หน้าตัด

มากกว่าให้กดลิ้นวาล์ว   ถ้าแรงดันสูงกว่าที่กำหนดไว้ เช่น 0.35 Bar  แรงดันจะไป

ยก   Diaphragm Pilot valve .ให้ระบายแรงดันออกจาก Main Valve ทำให้ลิ้นวาล์ว

ยกขึ้นระบายแรงดันของสารไหล Relief Pressure    

กรณีที่เป็น Vacuum แรงดูดของสารไหลก็จะเข้าไปที่ Pilot valve และดูดแผ่น

ไดอะแฟรมที่ Main Valve ยกลิ้นวาล์วขึ้น เป็น Vacuum Relief Valve เช่นกัน

Breather Valve
Pilot Valve

การทำงานของ Pilot Valve จะมีแรงดันของสารไหลผ่าน Pilot Valve ตัวที่ 1 และส่งแรงดันไปผ่าน Pilot ตัวที่ 2

แรงดันนี้จะไปกด Diaphragm ของ Main Valve .ให้กดลิ้นวาล์ว

ถ้าแรงดันสูงเกินค่าที่ตั้งไว้ Pilot Valve NO.1  และ No. 2 จะยกไดอะแฟรมของตัวเองขึ้น ลิ้นวาล์วขึ้น เพื่อระบายแรงดัน

ของ ห้องไดอะแฟรม Main Valve ออกโดยผ่าน outlet port ของ Pilot Valve ทำให้ลิ้นของ Main Valve เปิด

Pilot NO.1
Pilot NO.2
Main Valve
Pilot Valve

USER  :          Dow Chemical

Made by BV Valve Thailand

PRESSURE & VACUUM VALVE หรือ BREATHER VALVE วาล์วหายใจ     STANDARD API 2000

ที่เรียกว่าวาวล์วหายใจ เพราะแรงดัน และแรงดูดที่วาล์วเปิดลิ้นออก มีแรงดันน้อย มาก มาก   ส่านมากต่ำกว่า 2 psi ลงไป

หรือหน่วยแรงดัน และแรงแวกคัมเป็น mm WC  /In WC  / oz/In2  / in Hg  / kPa  และสามารถใช้ ตะกั่วหรือ Stainless ถ่วงน้ำหนักหลังลิ้นวาล์วได้      

ถ้าแรงดันหรือแรง Vacuum มาก ก็จะมีชนิดใช้สปริงกด

ถังเก็บแก๊ส หรือสารเคมีบางชนิด เมื่อถูกความร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงของ เวลา และอุณหภูมิ จะเกิดการขยายตัว ถ้าไม่มี

วาล์วหายใจ   Pressure & Vacuum Valve จะทำให้ถังบรรจุ เกิดบวม  บุบตัว หรือแตกได้