vacuum regulating valve catalog

หลัการทำงานของวาล์วชนิดนี้ จ ะใช้แรงดูดจากปั๊มสูญญากาศ
ผ่าน Vacuum Sensing Tube ขึ้นไปดูดแผ่นไดอะแฟรมให้ยกขึ้น
เมื่อไดอะแฟรมยกขึ้นก็จะยกลิ้นวาล์วให้ไปกดกับซีทวาล์ว ทำให่

แรงดูดของปั๊มไม่สามารถ ดูดฝั่งแรงดูดที่ต้องการควบคุมได้มาก
กว่าค่าที่ตั้งไว้  การตั้งค่าของVacuum อยู่ที่ตัว Adjusting Stem
จะเป็นตัวกดสปริงให้มีค่า Set Vacuum Range จาก -5 IN/Hg ไป
จนถึง -30 IN/Hg ได้   ความระเอียดของ ระยะการปรับอยู่ที่ขนาด
ของ Diaphragm Size  ยิ่งใหญ่มากยิ่งเสถียรมาก ปรับค่าได้กว้างมาก
แต่ราคาก็จะสูงตามไปด้วย

สังเกตุ Port -ของวาล์วชนิดนี้จะให้ 2 Port หรือ ออกแบบให้มี 2 ลิ้น     การแบ่งลิ้นวาล์วให้มี 2 ชั้น  ก็เพื่อลดกำลังของ DiaphragmActuator ไม่ต้องใช้ขนาดใหญ่มาก  คือพื้นที่หน้าตัด
ของลิ้นวาล์ว มีน้อยหว่าพื้นที่หน้าตัดของไดอะแฟรมถึง 20 เท่า
ทำให้แรงดูดน้อยมาก -5IN/Hg ก็สามารถยกลิ้นวาล์วขึ้นได้โดย
ผ่าน แรงเสียดทานจาก ซีล แพ็กกิ้ง  น้ำน้ักของลิ้นวาล์ว เพลาวาล์
และสู้กับแรง Compress Spring ได้ด้วย

VACUUM REGULATING VALVE SIZE 6"

VALVE OWNER : MESTON THAILAND

VACUUM VALVE

VACUUM REGULATING VALVE

ทำหน้าที่ควบคุมแรงดูดสูญญากาศ ได้ตั้งแต่ 0.5 up to 30 IN/Hg .ให้ได้ค่าที่ต้องการได้อย่างสม่ำเสมอ

vacuum regulator working